مسعود ریاعی
پادکست اختصاصی

رویای شهر ویرانه + پادکست

آنگاه که ابر تیره ای بر فراز آبگیرهایت نمایان شود. باران زا نیست، بلکه باد است و در آن عذابی دردناک!

مسعود ریاعی
محتوای ویژه

انفرادی تَن + پادکست

در انفرادی تن، گیر کرده ام. سلول سخت و طاقت فرسایی است. باز جویانت هر صبح و شام از در و دیوار هجوم می آورند تا از گناه کرده و ناکرده اعتراف بگیرند. انفرادی بدی است.

مسعود ریاعی

دوستان خداوند، راهنمایان بسوی خدایند

ما همه محتاج اولیاء خداوندیم. محتاج صاحبان روح های بزرگی هستیم که خود واصل به “حقیقت” اند و همواره در تکاپوی وصل دیگران بسر می

صافون
پادکست اختصاصی

دوستان خدا + پادکست

– دوستان خدا، اهل راستی و درستی اند و تحت هیچ عنوان به راستی و درستی خیانت نمی کنند. – دوستان خدا، به عهدشان وفادارند

پادکست اختصاصی

آگاهی درون + پادکست

در این جهانی که بشدت از هر سو رو به اضمحلال است، باید یاد بگیری نوری فراسوی خود باشی. بر پای خود باِیستی و از

پادکست اختصاصی

معناپرستی! + پادکست

معناپرستی به مراتب بدتر از ماده پرستی است. معناپرستی، بت پرستی باطنی است. ذهن بشر امروز را معناپرستی به اضمحلال کشانده است. او از خودِ

پادکست اختصاصی

چه ساده نیست این آسان! + پادکست

خاتِم کارهایت باش. و چون ختم شان کردی، از ذهن بیرونشان بینداز.به فکرشان فرو نرو.جریان داشته باش.اگر از چیزی گذشتی، بگذر.به یادشان نیار.“وه که چه

پادکست اختصاصی

وقتی… + پادکست

هم همه کس ام هم هیچکس ، هم رئیسم هم مرئوس، هم بالا و هم پائین ، هم رازم و هم فاش، هم فریادم هم

پادکست اختصاصی

نیایش رهایی + پادکست

پروردگارا! مهربانا! مرا رهایی بخشاز دانستگی هایی که به مفت نمی ارزدرهایی بخش از احساسات اسارت باررهایی بخش از باورهای ابلهانه و ناکارآمدرهایی بخش از