بی انرژی
پادکست اختصاصی

می گفت؛ بی انرژی ام + پادکست

بی انرژی بودن شما از فکر و خیال ذهن شلوغ و درهم برهم تان است. این ذهن شما تمام انرژی های حیاتی تان را مفت می دزدد.

محتوای ویژه

رنج + پادکست جدید

اگر در رنجی، به رنج احترام بگذار. احترام به رنج، مشاهده فهیمانه آن است. چه این رنج است که تو را به آگاهی می رساند.

تفسیر آیه
محتوای ویژه

هر کس فردی را به ناحق و به ‌گناه ناکرده در زمین بکشد، مانند آن است که همهٔ مردمان را کشته است! + پادکست

این آیه شریفه خود اعلام یک حقوق بشر ناب و متعالی است. از منظر این آیه، چنین قاتلی یک نفر را نکشته است، بلکه همهٔ مردمان را کشته است. او قاتل همه است نه یک نفر.

یوگا
محتوای ویژه

یوگیِ بی یوغ

یوگی واقعی آن است که یوغ هیچ ستمگری را نمی پذیرد. چه این ستمگر حس های خود او باشند و چه ذهنیات و اوهامی که

مسعود ریاعی
پادکست اختصاصی

علم شیمی + پادکست

از منظر سالکان اهل معرفت، علم شیمی یکی از مهم‌ترین علوم الهی است. رد پایش را در همه جا می بینی. از یک محلول آب

مسعود ریاعی
پادکست اختصاصی

رویای شهر ویرانه + پادکست

آنگاه که ابر تیره ای بر فراز آبگیرهایت نمایان شود. باران زا نیست، بلکه باد است و در آن عذابی دردناک!

مسعود ریاعی
محتوای ویژه

انفرادی تَن + پادکست

در انفرادی تن، گیر کرده ام. سلول سخت و طاقت فرسایی است. باز جویانت هر صبح و شام از در و دیوار هجوم می آورند تا از گناه کرده و ناکرده اعتراف بگیرند. انفرادی بدی است.